هوای تازهمباش در پی آزار و هر چه خواهی کن

 که در طریقت ما غیر از این گناهی نیستنوشته شده در جمعه بیست و هفتم دی 1392ساعت توسط هوای تازه | |

دخترم؛
انسان‌های غیرشفافی
که مرز میان شوخی و جدی
راست و دروغ
عشق و تنفرشان
مشخص نیست را
به سرعت ترک کن
تو مأمور درک کردن همه‌ی انسان‌ها نیستی

نوشته شده در یکشنبه دهم شهریور 1392ساعت توسط هوای تازه | |

Design By : nightSelect.com